Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

02.09.2019

Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2. Det er en svakhet ved utredningen at utvalget ikke har samordnet de ulike beskrivelsene av dagens situasjon og argumentene for og mot valgte tiltak på en bedre måte. Utredningen fremstår dermed som uferdig.

De prinsipielle spørsmålene som gjelder eiendomsrett til naturskadekapitalen, tilbakevirkende kraft, forholdet til Grunnlovens bestemmelser og menneskerettighetene er gjennomgått på en tilfredsstillende måte.

Regelrådet vurderer at utvalget i større grad burde ha vurdert grunnlaget for kritikken mot dagens organisering av naturskadeforsikring. Det er usikkerhet knyttet til den faktiske situasjonen, problemenes omfang og virkninger. Det er også usikkerhet knyttet til overgangsordningens varighet. Om den blir lang, vil konkurranseforhold i markedet kunne bli tydelig påvirket.

Regelrådet savner en vurdering av nullalternativet som sammenligningsgrunnlag for de øvrige alternativene til organiseringen av naturskadeforsikring. Mangelen på grunnleggende analyse gjør at utvalgets flertall ikke tilstrekkelig beskriver konsekvenser av forslaget til endringer. Det er vanskelig å få tak i hva en faktisk mener er de samlede virkningene for forsikringsnæringen.

Utvalget skal imidlertid ha ros for at det drøfter hva økt omfang av naturskader i fremtiden vil føre til av ulike virkninger.