28.10.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse om Skatterådgiveres opplysnings- og taushetsplikt.

Regelrådet vil gi ros for en grundig og godt strukturert utredning. Utredningen gir en svært grundig beskrivelse av gjeldende rett med tilhørende rettspraksis og juridisk teori. Utredningen gir en oversikt over rettstilstanden i andre land, berørte skatterådgivere i Norge og Skatteetatens behov og ønsker. Det er positivt at utvalget har utredet alternative løsninger, selv om flere av disse har kommet som følge av dissens.

Virkningene for næringslivet er ikke tilstrekkelig utredet. Regelrådet registrerer at utvalget har ment at det er vanskelig å anslå virkningene av forslagene, særlig i de tilfeller der det er dissens om tilrådingen. Vi mener utvalget burde forsøkt, slik at det i større grad blir mulig å vurdere om pliktene som foreslås er proporsjonale med problemene som skal løses.

Den svenske utredningen om gjennomføring av DAC 6 i Sverige har eksempler på verdsetting av virkningene for næringslivet. Selv om anslagene her er usikre, mener Regelrådet eksempelet fra Sverige viser at tallfesting og verdsetting av virkningene av opplysningsplikten er mulig og gjennomførbart også i Norge, og at slik verdsetting ville forbedret beslutningsgrunnlaget.

Regelrådet mener det er usikkert om målene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken. Hverken nytten for samfunnet eller kostnaden for næringslivet ved å oppfylle opplysningsplikten er tallfestet eller verdsatt, og utvalget har dissens på viktige punkter som vil påvirke kostnadene for næringslivet.