Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

28.10.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse om nasjonalt register for vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsregisteret).

Etter Regelrådets vurdering er problemstillingen og målet med forslaget tilstrekkelig beskrevet i høringsnotatet. Det er positivt at departementet legger opp til gjenbruk av informasjon fra eksisterende registre til innhenting av informasjon til vaktvirksomhetsregisteret og det virker fornuftig å bruke Altinn som kommunikasjonskanal. Det er imidlertid uklart om alle opplysningene allerede finnes i andre registre, eller om vaktselskapene også skal rapportere.

Etter Regelrådets vurdering burde utredningen av virkninger for næringslivet vært grundigere og mer fullstendig. Den berørte næringen er ikke beskrevet i høringsnotatet. Det fremkommer heller ikke av høringsnotatet om det blir flere eller færre rapporteringsbyrder for vaktvirksomhetene. Vi savner også en beskrivelse av gjeldende registreringsordning og gebyrstruktur. Departementet burde ha beregnet kostnadene for næringslivet og drøftet nyttevirkningene for politiet og for næringslivet av det nye vaktvirksomhetsregisteret. Både begrunnelsen for forslagene i høringsnotatet og forutsetninger for en vellykket gjennomføring kunne også vært grundigere vurdert.

På bakgrunn av usikkerheten om virkningene for næringslivet er det vanskelig å vurdere om forslaget er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.