03.06.2020

Statens vegvesen har sendt forslag til ny bilforskrift på høring. Forskriften implementerer forordning (EU) 2018/858 i norsk rett, og det gjennomføres samtidig en revisjon av hele forskriften om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Regelrådet har, etter en samlet vurdering, kommet fram til at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet mener at det finnes flere bedrifter i Norge som blir berørt

I høringsnotatet har Statens vegvesen konkludert med at det ikke er produsenter i Norge som berøres av bestemmelsene. Konsekvensene for næringslivet er derfor heller ikke utredet. Denne konklusjonen er Regelrådet uenig i. Det finnes en rekke produsenter av tilhengere i Norge, både til bil og lastebil. Det finnes også bedrifter som bygger om eller lager spesialtilpassede kjøretøy, og bedrifter som produserer deler eller utstyr til bil- eller tilhengerproduksjon.

Uklarheter om nye byrder for næringslivet

Det vil først og fremst være innføring av en markedstilsynsmyndighet som kan føre til nye byrder for næringslivet. Det ser ut til at det er en del som ikke er klart rundt denne ordningen. Ulik begrepsbruk i uoffisiell oversettelse av forordningen, høringsnotat og forslag til forskrift gjør det vanskeligere enn det burde ha vært å forstå hvilke konsekvenser ordningen med markedstilsyn/overvåkning vil få for næringslivet i Norge. Vi savner også definisjoner eller bedre forklaring på de ulike begrepene Statens vegvesen bruker i høringsnotatet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.