04.09.2020

Regelrådet mener at departementet med fordel kunne besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen grundigere. Virkningene for næringslivet er kvalitativt beskrevet, men kostnadene både for bransjen og for næringslivet som brukere tjenestene kunne vært nærmere utredet. Departementet kunne også med fordel sett nærmere på alternative tiltak. Prinsipielle spørsmål og aktuelle digitale løsninger er gjort rede for, men vi kan ikke se at det er vurdert forutsetninger for en vellykket gjennomføring.

Slik vi forstår det gir forslaget enkelte nye plikter for regnskapsførerselskaper. Det fremstår imidlertid som uklart hvor stort problemet som skal løses faktisk er. Det fremgår av høringsnotatet at det er saker under etterforskning av politiet, men det er uklart hvor mange saker det er snakk om og alvorlighetsgraden av dem. Videre er det ikke gjort nærmere rede for hva Finanstilsynets tilsynspraksis på området faktisk viser.

Vi registrerer også at revisjons- og regnskapsførerutvalget ikke drøftet problemstillingen i sin utredning (NOU 2018:9) selv om Finanstilsynet deltok i utvalgsarbeidet. Slik regelen foreslås utformet er det vår vurdering at byrdene trolig er relativt små for regnskapsførerselskapene. Likevel, gitt usikkerheten rundt behovet for slike regler og muligheten for at prisene på tjenestene fra bransjen kan øke, mener Regelrådet at det er usikkert om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.