11.09.2020

Samferdselsdepartementet har sendt på høring endring av flere forskrifter for å legge til rette for ny teknologi som et alternativ til taksameter i drosje.

Department har i hovedsak besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen tilstrekkelig, og det er grunn til å tro at målene kan oppnås til en relativt lav kostnad for næringslivet.

Departementet kunne beskrevet næringene som blir berørt i noe større grad, og drøftet de samlede virkningene av forslaget. Regelrådet har forståelse for at det er vanskelig å verdsette de samlede effektene når man ikke vet hvilke forretningsmodeller tilretteleggelsen for ny teknologi vil medføre. På den andre siden vil det etter Regelrådets vurdering være avgjørende for måloppnåelse at kostnaden for å bruke den nye teknologien i alle deler av markedet, ikke blir uforholdsmessig høy. Usikkerhetene rundt dette kunne vært belyst i større grad.

Regelrådet mener høringsnotatet gjennomgående kunne beskrevet noe mer hvilke effekter forslagene kan få for annet berørt næringsliv.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.