Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

10.11.2020

Regelrådet mener at forslaget jevnt over er tilstrekkelig utredet på alle områder. Virkningene for næringslivet er kvalitativt beskrevet i forbindelse med de enkelte forslagene i høringsnotatet. Selv om høringsnotatet samlet sett gir et godt inntrykk av virkningene for næringslivet, mener Regelrådet at departementet kunne beregnet kostnadsvirkningene for næringslivet. Regelrådet finner det positivt at departementet har vurdert tidspunktet for ikrafttredelse og behovet for overgangsregler med henblikk på næringslivets behov. Videre er det positivt at departementet bruker høringsinnspillene som kom i forbindelse med høringen av lovhjemmelen aktivt i utredningen.

Etter Regelrådets vurdering kan utarbeidelse av retningslinjer og lønnsrapport være en tid- og ressurskrevende øvelse for selskapene. Departementet gir i høringsnotatet imidlertid veiledning om hvordan enkelte konkrete problemstillinger kan løses, og det gis informasjon om aktuell og relevant veiledning. På denne bakgrunn mener Regelrådet at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre