Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

03.02.2021

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et notat som drøfter om utdanningskravet til ansatte i alarmselskaper som ikke foretar utrykning bør opprettholdes eller reduseres i omfang.

Regelrådet mener det er positivt at departementet tar opp spørsmålet om disse reglene representerer unødvendige byrder for næringslivet. Det er også positivt at departementet har vurdert hensynet til små virksomheter, presentert flere alternative tiltak, forsøkt tallfestet noe av nyttevirkningene og tatt med synspunktene fra næringslivet i høringsnotatet.

Det er etter Regelrådets vurdering vanskelig å se av høringsnotatet hvor store endringene vil bli i praksis, og det er en svakhet at det ikke er anbefalt ett tiltak. Departementene kunne drøftet virkningene for næringslivet mer inngående, og blant annet vurdert hvordan muligheten for å rekruttere stabile og kompetente medarbeidere påvirkes. Med en noe mer detaljert utredning ville det trolig vært enklere for departementet å anbefale ett av tiltakene som legges frem.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.