Forenklingskonferansen 2021

«Det er kanskje en demokratisk utfordring at beslutningsgrunnlaget i forskriftssaker ikke er offentlig tilgjengelig, sa Regelrådets leder Sandra Riise under Forenklingskonferansen 2021»
4. oktober 2021

«God regulering er et viktig tema internasjonalt. Fokus på dette vil være et konkurransefortrinn for norsk næringsliv», sa Regelrådets leder, Sandra Riise, i sitt innlegg på Forenklingskonferansen. Tema for konferansen var forenkling gjennom smart regulering, samt digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester. Forenklingskonferansen ble arrangert den 30. september 2021 av Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.

Forenkling gjennom «smart» regulering

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett ved UiO, snakket om kunnskapsgrunnlaget for lovgivning og regulering. Han gjorde rede for særtrekkene ved den norske lovgivningsprosessen, og uttalte at «nøkkelen til arbeidet med forenkling og med å lage gode regler sitter vi kanskje med allerede». Nordrum mener at ordningene og prosessene vi har i dag gir et godt utgangspunkt, men at det er mye vi kan forbedre. Blant annet er det viktig å finne det riktige beslutningsnivået og å styrke arbeidet i offentlig utvalg. Dette kan for eksempel gjøres ved å gi bedre verktøy for fortløpende analyser, opprette analysemiljøer som utvalg benytter, styrke sekretariatsfunksjonen og gi utvalgene bedre tid.

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og nå partner i Kruse Larsen Bjarne Håkon Hanssen snakket deretter om hva som må til for å få bedre prosesser. I innlegget fokuserte han på hvordan politiske reformer påvirker forenklingsarbeidet. Han sa blant annet at det er en naturlig del av et velfungerende demokrati at politikerne initiere reformer, og at politiske reformer er kommet for å bli. Det er viktig å utvikle en kultur der politikerne ikke bare blir målt på å fremme reformer og få de vedtatt, men at det også knyttes prestisje og forventinger til evnen til å gjennomføre dem.

Sesjonen ble avsluttet med en paneldebatt der også Regelrådets leder Sandra Riise deltok. Riise innledet debatten med å si «vi har en klar utredningsinstruks – så enten burde vi følge den eller så burde vi endre den». Nordrum, Hansen og Riise diskuterte deretter reformer, om offentlig utvalg bør opprettes med både fagpersoner og politikere, evaluering av regelverk og åpenhet i beslutningsprosesser.

Utredningskvalitet – fortsatt en lang vei å gå

Regelrådets leder Sandra Riise innledet med å si at Norge nå har hatt et Regelråd i fem år og at rådet i denne perioden har avgitt 190 uttalelser. I tillegg til at Regelrådet gjennomgår alle høringssaker innenfor Regelrådets mandat, har rådet også gjennomgått høringssaker relatert til koronavirusutbruddet. Det er interessant å se at vi ikke finner vesentlig endring i utredningskvaliteten i sakene relatert til koronavirusutbruddet sammenlignet med de ordinære høringssakene, selv om disse er utredet på vesentlige kortere tid.

Årlig undersøker Regelrådet hva som skjer videre med de høringssakene rådet har gitt uttalelse til. Regelrådet merker seg at lovprosessene er relativt åpne og oversiktlige for allmennheten. Forskriftsprosessene er vanskeligere å følge fordi prosessen ofte er lukket etter at høringen er avsluttet. Riise uttalte at mye av regelverket finnes i forskrifter og det kanskje er en demokratisk utfordring at beslutningsgrunnlaget i forskriftssaker ikke er offentlig tilgjengelig.

Riise opplyste at Regelrådet har flere eksempler på at rådet har fått regelverksutviklerne til å utarbeide ytterligere utredninger, gi mer informasjon i høringen, vurdere utsettelse, utrede og foreslå lettelser og unntak. Åpenhetsloven er et eksempel på at Regelrådet uttalelse har hatt en effekt. Etter Regelrådets og andre høringsinstansers påtrykk ble det gjennomført en tilleggsutredning med konsekvensvurdering og det ble gjort unntak for små virksomheter.

Digitalisering i kommunesektoren

Tidligere statsråd og stortingsrepresentant, og nå partner i Menon Economics Karl Eirik Schjøtt-Pedersen snakket om hvordan digitalisering kan hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere. Innlegget ble etterfulgt av en styrt paneldebatt med Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS, og Tone Grindland, regiondirektør i NHO.