Yellow

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14.10.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften på høring. Forslaget gjennomfører EUs ekomdirektiv i norsk rett. Forslaget berører mange bedrifter direkte og indirekte.

Departementet har gjort rede for det nye ekomdirektivet og gjeldende rett. Forslaget er grundig og omfattende utredet, men Regelrådet mener det er vanskelig å få en god oversikt over de faktiske endringene sammenlignet med gjeldende rett, hvor omfattende de faktiske endringene er og hva som er virkningene av disse. Regelrådet savner også en grundigere beskrivelse av berørt næringsliv, av konkurranseforhold i dagens marked i Norge og av hvilke enkeltbestemmelser som vil ha vesentlige kostnadsvirkninger for bedriftene. Regelrådet mener derfor at utredningen har svakheter jf. utredningsinstruksenes punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet savner betraktninger for hva norske myndigheter kan gjøre for at implementeringen blir lettere for norsk næringsliv, herunder hvordan regelverket håndheves i Norge. Regelrådet mener departementet bør vurdere å utarbeide en brukervennlig oversikt/informasjon om hvilke plikter de ulike virksomhetene har, blant annet når det gjelder kravene som følger av styrkede forbrukerrettigheter og bruk av informasjonskapsler.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.