18.02.2022

Mattilsynet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om dyrehelse. Forslaget berører mange enkeltbedrifter og viktige næringer. Regelrådet ga uttalelse da Mattilsynet sendte dyrehelseforskriften på høring i forbindelse med gjennomføringen av dyrehelseforordningen (EU) 2016/429, Animal Health Law (AHL), i norsk rett.

Regelrådet mener det er positivt at det i høringsnotatet kommer klart frem hvem som blir berørt av forslaget, at det nasjonale handlingsrommet kommer frem og at virkningene for næringslivet er beskrevet. Det er også positivt at Mattilsynet legger vekt på å lage et helhetlig og samordnet regelverk på dette området. Regelrådet vil oppfordre til å legge vekt på forenkling i det videre arbeidet med dette regelverksområdet.

Regelrådetoppfordrer Mattilsynet til å utarbeide gode retningslinjer og veiledere slik at brukerne kan finne ut hva som er relevant for dem. Det er en fordel for næringslivet at dette er tilgjengelig før ikrafttredelsen av dyrehelseforskriften.

Regelrådet har, etter en samlet vurdering, kommet fram til at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.