Regelrådets uttalelse om nye regler for innleie

Flere høringsinstanser deler Regelrådets synspunkter om utredningskvaliteten
2. mai 2022

Regelrådet ga i mars uttalelse til forslag om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Regelrådet la i sin uttalelse blant annet vekt på at høringsnotatet lister opp en lang rekke mulige uheldige virkninger av tiltakene som foreslås, men unnlater å gjøre en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av summen av tiltakene. Videre at Regelrådet mener det burde vært en utredning av andre alternative tiltak opp mot forbud, for å se om målene kan oppnås med mindre inngripende tiltak. Regelrådet pekte også på de foreslåtte reglene kunne komme til å treffe de små bedriftene betydelig hardere enn større bedrifter.

Les hele Regelrådets uttalelse her

Regelrådet ble omtalt i flere medier

DN skriver i sin leder 20.april at regjeringens forslag bør tilbake til skrivebordet. De viser blant annet til NHO og Regelrådet sin kritikk om at det foreslås et så inngripende forslag som et forbud av innleie uten at konsekvensene for bedrifter som er avhengig av en viss fleksibilitet i arbeidsstokken er utredet. Til NRK torsdag 28.april uttaler Akademikerne at de mener det ikke er grundig nok konsekvensutredet og frykter at det kan ramme ansatte i konsulent- og rådgivningsbransjen. Aftenposten skriver i sin leder mandag 25.april at de mener bemanningsbransjen ikke bør forbys. De viser til Regelrådets uttalelse om at endringene er for dårlig utredet, ettersom de kan bidra til å redusere samlet aktivitetsnivå og etterspørsel etter arbeidskraft. Aftenposten skriver videre at dette er en innvending regjeringen bør ta alvorlig.

Flere høringsinstanser deler Regelrådets synspunkter om utredningskvaliteten

NHO skriver i sitt høringssvar at de mener utredningsinstruksen ikke er fulgt i denne saken. For eksempel mener NHO at konsekvensene er mangelfullt utredet for bedrifter/arbeidsgivere både på innleiesiden, og for bemanningsforetak. De støtter også Regelrådets uttalelse om at det ikke er vurdert andre alternativer til et forbud, at de samlede virkningene ikke er vurdert og at det mangler en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av forslagene.

Hovedorganisasjonen Virke mener at de fremlagte ikke er tilstrekkelig utredet med hensyn til mulige konsekvenser for næringslivet og i tett dialog med partene i arbeidslivet. KS Kommunesektorens organisasjon mener de samfunnsøkonomiske konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet. De mener den administrative byrden som påføres virksomhetene ved innføring av nye ordninger må kunne forsvares ved nytten samfunnet oppnår ved ordningen. Arbeidslivsforeningen Spekter mener forslagene er svært vidtgående og står ikke i forhold til formålet

Les alle høringssvarene på regjeringens sider.