Yellow

Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

07.10.2022

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring forslag til ny forskrift om sektoravgift for dekning av kostander til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid. Regelrådet vurderer at forslaget har svakheter.

Regelrådet mener høringen oppfyller minimumskravene som oppstilles i utredningsinstruksen, men at noen av spørsmålene kunne vært grundigere vurdert. Direktoratet gir i høringsuttalelsen en grundig gjennomgang av problemstillingen og formålet med høringen. Høringen gjennomgår foreslåtte tiltak på en god måte, og gir en god beskrivelse av de økte kostnadene for hver berørt sektor.

Likevel mener Regelrådet at høringen kunne vært styrket med en bredere gjennomgang av berørt næringsliv, det en mener er behov for av tilsyn, og den praktiske gjennomføringen av direktoratets tilsynsarbeid. Det er et viktig poeng i denne type saker at etaten er bevisst at det kan oppstå rollekonflikter og insentivproblemer når samme etat definerer tilsynsbehovet og krever inn gebyr som fullfinansierer denne aktiviteten. Det fremkommer ikke av høringsnotatet om direktoratet har vurdert mulige tiltak for å effektivisere egen drift før de øker avgiftstrykket på konsesjonærene.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.