26.04.2023

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet.

Regelrådet mener at utvalget drøfter de ulike problemstillingene i mandatet på en tilstrekkelig måte. Utvalget har gjennomgående utredet alternative forslag og sett på hvordan tilsvarende problemstillinger er løst i andre land. Videre er det positivt at utvalget har hatt møter med berørt næringsliv og vurdert og foreslått konkrete endringer etter forslag fra næringen.

Regelrådet savner imidlertid en grundigere diskusjon av enkelte problemstillinger. Rådet savner en vurdering av hvordan gjeldende lov har fungert for finansnæringen og øvrig næringsliv. Sentrale spørsmål i denne forbindelse er om loven har nådd målene som ble satt da den ble vedtatt. Det er også verdt å se nærmere på om finansieringen av Finanstilsynet, som i stor grad kommer fra gebyrer på næringen, har blitt brukt på en rimelig måte, i lys av økningene i portefølje, budsjett og antall ansatte. Når tilsynet har overvelting av kostnader, er det avgjørende at ressursene brukes riktig.

Videre savner rådet en vurdering av den doble rollen som både regelverksutvikler og tilsynsmyndighet til Finanstilsynet. Utvalget burde i denne forbindelse også sett på hvordan samarbeidet og rollefordelingen mellom departementet og tilsynet fungerer innenfor utredning og politikkutforming.

På lenken til venstre kan du lese hele Regelrådets uttalelse.