28.04.2023

Finansdepartementets har sendt på høring lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet. Høringsnotatet er skrevet av Finanstilsynet. Regelrådet mener forslaget er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet mener det er positivt at Finansdepartementet foreslår en opprydning i gjeldende regulering og en forenkling av regelverket. Høringsnotatet inneholder en omfattende gjennomgang av registrerte feil og inkurier, fjerning av dobbelregulering og korrigeringer i samsvar med EØS-retten. Endringene som foreslås vil gjøre regelverket mer presist og gjør det lettere for de berørte å forstå sin rettsposisjon. Forslagene fremstår som en forbedring av regelverket og kan gjøre det mer oversiktlig for de berørte foretakene.

Det er også positivt at det er foretatt en nabosjekk for å se på hvordan de andre nordiske landene har valgt å løse noen av de aktuelle problemstillingene.

Regelrådet mener at berørt næringsliv kunne vært beskrevet i noe større grad, og særlig virksomhetene som berøres av forslaget om bortfall av unntaket fra internrevisjon og forslaget om utvidelsen av adgangen til å gi lån mellom foretak i samme konsern. Regelrådet mener det er positivt at det er gitt et estimat av merkostnaden knyttet til forslaget om bortfall av unntaket fra internrevisjon, men at å oppgi kun et minimumsanslag gir lite informasjon om de reelle kostnadene. Nytten av denne endringen kunne også vært nærmere redegjort for.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.