Høring om ny bærekraftsrapportering: Regelrådet er bekymret for belastningen for SMB-ene

Bilde: Colourbox
5. juli 2023

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – om gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Regelrådet har i dag 5. juli avgitt uttalelse til utredningen.

Regelrådet mener at utvalgets forslag til gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering er gjennomgående godt utredet, men at forslaget vil gi økte kostnader for næringslivet. Regelrådet mener at rapporteringsbyrden vil bli omfattende og kostbar for næringslivet som helhet. De rapporteringspliktige vil få den største byrden, men også små og mellomstore bedrifter kan bli berørt dersom de befinner seg i verdikjeden til rapporteringspliktige foretak og når de etterspør finansiering fra finansinstitusjoner.

Regelrådets leder Sandra Riise sier at Regelrådet er bekymret for belastningen for SMB-ene og mener at det er behov for avhjelpende tiltak for å få ned kostnadene for disse. I tillegg fremhever Riise behovet for å gjennomgå gjeldende rett med tanke på å fjerne eventuelle dobbeltreguleringer som følge av den nye bærekraftsrapporteringen. Regelrådet mener at dette er viktig for å gjøre rapporteringsforpliktelsene enklere å forholde seg til for næringslivet.

Selv om Regelrådet finner at forslaget er gjennomgående godt utredet mener Regelrådet at målene med forslagene ikke kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet vil derfor fremheve behovet for å evaluere hvordan reglene har fungert i Norge i forbindelse med EUs planlagte evaluering for å kunne gi innspill til viktige endringer.

I tillegg mener Regelrådet at de nye rapporteringsbyrdene som påvirker næringslivet som følge av denne saken er så omfattende at det er påkrevet å intensivere arbeidet med å identifisere eksisterende byrder som kan fjernes.

Du kan lese hele Regelrådets uttalelse her (link).