Yellow

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

04.09.2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag om et begrenset unntak fra de nye innleiereglene for virksomheter innen arrangementsbransjen.

Forslaget til forskrift er en forenkling for event- og arrangementsbransjen sammenlignet med de nye, innstrammede innleiereglene. Isolert sett vil forskriften gi besparelser i de kostnadene som de nye innleiereglene ellers ville påført denne bransjen. Fordi forslaget innebærer en meget snever unntaksregel, er forventningene til omfang og grundighet i utredningen ikke så store som for eksempel ved forslaget til innføringen av hovedreglene. Regelrådet mener likevel at høringsnotatet har svakheter ved besvarelsen av de seks spørsmålene som utgjør minimumskravene i utredningsinstruksens punkt 2-1.

Regelrådet har merket seg at den begrunnelsen som departementet gir for et unntak for rigg- og sceneteknisk arbeid også kan være gjeldende for annet arbeid og andre bransjer. Flere andre næringer har gitt uttrykk for et behov for unntak fra innleieforbudet. Problembeskrivelsen fremstår som for snever og litt tilfeldig. Regelrådet savner på denne bakgrunn en nærmere vurdering av om også andre næringer og annet arbeid kunne og burde vært omfattet av et slikt unntak.

Etter Regelrådets vurdering er det også enkelte svakheter i utredningen av berørte og noe overfladisk beskrevet om virkningene. Vi vurderer relevante tiltak og prinsipielle spørsmål som tilstrekkelig utredet. Det er positivt at departementet har hatt møter med hovedorganisasjonene og aktører i bransjen og at de har vært åpne for foreløpige innspill fra næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.