Kunne forenklet mer?

Sandra Riise. Foto.
Regelrådets leder Sandra Riise mener det kunne vært vurdert enda flere forenklinger i utredningen.
22. november 2023

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven – gjennomføring av kommisjonsdirektiv som endrer størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet (link). Regelrådet har avgitt uttalelse til utredningen.

Regelrådet finner det positivt at Finansdepartementets utredning klart får frem endringene i regnskapsdirektivet. I tillegg er forenklingene for små foretak i regnskapsloven presentert på en oversiktlig måte. Endringene i terskelverdiene vil fjerne en rekke administrative kostnader ved at flere får lempeligere rapporteringskrav.

Regelrådets leder Sandra Riise mener samtidig at det er en vesentlig mangel ved utredningen at den ikke vurderer direktivets handlingsrom for fastsettelse av terskelnivå for små foretak og konsern. Vurderingen fremstår særlig aktuell sett i sammenheng med regjeringens forenklingsmål for norsk næringsliv. Regelrådet savner en vurdering av at forenklingspotensialet vurderes opp mot det offentliges behov for regnskapsrapportering.

Riise oppfordrer i tillegg til å vurdere å endre åpenhetslovens definisjon av større foretak, da det kan være problematisk å ha ulike definisjoner i lovverket for samme foretakskategori.

Du kan lese hele Regelrådets uttalelse her (link).