Green

Avsender: Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet

20.12.2023

Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag til endringer i energiloven, prisopplysningsforskriften, forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr og i forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Formålet med forslagene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked.

Etter Regelrådets vurdering svarer høringsnotatet ut de seks minimumsspørsmålene som utredningsinstruksen stiller. Problem og mål kommer klart frem og er underbygget av en grundig situasjonsbeskrivelse av strømmarkedet. Virkningene er ikke forsøkt tallfestet, men Regelrådet har forståelse for at det er vanskelig å tallfeste virkninger i denne saken.

Videre er det positivt at utredningen inneholder vurderinger av hvordan de forskjellige tiltakene kan påvirke mindre aktører annerledes enn store aktører, og at hensynet til mindre aktører er forsøkt hensyntatt i foreslåtte tiltak. Regelrådet mener også det er positivt at utredningen inneholder vurderinger av hvordan de forskjellige forslagene vil påvirke insentivene til produktutvikling og innovasjon både på kort og lang sikt.

Mange tiltak blir vurdert i høringsnotatet, men blir ikke foreslått fordi de anses å være for inngripende, i strid med EØS-retten eller blir vurdert til å gi usikker måloppnåelse. I vurderingen av hvilke tiltak som skal foreslås gjøres det analyser av nytteeffekter og ulemper ved forslagene. Med bakgrunn i dette mener Regelrådet at forslaget er utformet slik at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.