Workshop om aktsomhetsdirektivet (CS3D) i Haag

Logoen til RegWatchEurope
21. mars 2024

Nylig deltok sekretariatet til regelrådet på en spennende workshop om EUs nyskapende aktsomhetsdirektiv, også kjent som CS3D. Direktivet legger vekt på at selskaper må granske sine verdikjeder for å avdekke eventuelle brudd på menneskerettigheter og miljøskader. Og hvis det oppdages brudd, må det iverksettes tiltak for å rette opp situasjonen. Allerede har en rekke europeiske land, inkludert Norge, Nederland og Tyskland, har nasjonale regler for å overvåke og sikre åpenhet i verdikjedene. Workshopen fant sted i Den Haag, Nederland, og samlet representanter fra alle medlemslandene i RegWatchEurope (RWE), der Regelrådet er en aktiv deltaker.

Utforske fordeler og ulemper

Workshopen begynte med en oppsummering fra et medlem av det nederlandske rådet for sosiale og økonomiske forhold. Oppsummeringen ga et innblikk i hvordan reglene fungerer i Nederland. Deretter delte to representanter fra nederlandsk næringsliv sine erfaringer med å etterleve dagens regler. De presenterte også hva de ser for seg når de nye EU-reglene trer i kraft. Det tyske regelrådet, NKR (Normenkontrollrat), ga en presentasjon av den tyske tilnærmingen til problemet. Avsluttningsvis introduserte det nederlandske regelrådet (ATR) en alternativ løsning for å takle utfordringene med menneskerettighetsbrudd og miljøskader i europeiske verdikjeder.

Avsluttende paneldebatt

Workshopen endte med en livlig paneldebatt der representanter fra Norge, Danmark og Storbritannia deltok. Diskusjonen sentrerte seg rundt utfordringene for små og mellomstore bedrifter (SMB), som ofte har begrensede ressurser til å gjennomføre omfattende undersøkelser av sine verdikjeder. Panelet drøftet også risikoen for at selv om små bedrifter unntas fra direktivet, kan de likevel bli påvirket indirekte gjennom samarbeid med større bedrifter som omfattes av reguleringen. Alle var enige om at det blir viktig å nøye vurdere de faktiske kostnadene ved direktivet for næringslivet, og om det vil føre til færre brudd på menneskerettigheter og mindre miljøforurensning.

Les mer om Aktsomhetsdirektivet på regjeringen.no (Lenke)

Les Regelrådets uttalelse til Utredning om åpenhet om leverandørkjeder – Regelrådet (regelradet.no) (Lenke)

Les mer om RegWatchEurope her (Lenke)