24.05.2024

Regelrådet har vurdert Mattilsynets utredning av forslag til endringer i gjødselvareforskriften. Forslaget er en del av et større prosjekt med endringer i gjødselregelverket ledet av Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, der også Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har deltatt i samarbeidet.

Regelrådet mener utredningen svarer ut de seks spørsmålene i utredningsinstruksens punkt 2-1. Forslagene berører mange aktører i flere bransjer, men færre virksomheter berøres av de mer inngripende tiltakene. Det er gjort grundige konsekvensvurderinger av de mer inngripende tiltakene, og flere tiltak er vurdert for å nå målsetningene med forslaget. Vurderingene av valg av tiltak fremstår grundige, og flere overgangsordninger er foreslått for å sikre en lettere overgang for næringslivet til det nye regelverket. Utredningen inneholder informasjon om berørt næringsliv, men kunne vært styrket ytterligere med en bredere gjennomgang av de berørte.

Regelrådet er også positive til at berørt næringsliv har vært involvert i utviklingen av det nye regelverket, og at flere av næringslivets forslag blir vurdert i utredningene av den nye forskriften. Forslaget innebærer ekstra kostnader for de berørte, men også forenklinger av regelverket og skjerming av de minste aktørene fra de mest inngripende tiltakene. Regelrådet mener det er bra at det er foreslått tiltak som kan være med å begrense byrdene for berørt næringsliv.

Samlet sett vurderer Regelrådet at utredningen oppfyller utredningsinstruksens krav til omfang og grundighet (punkt 2-2), og at forslaget er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.