Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

02.07.2024

Regelrådets uttalelse i denne saken må ses i sammenheng med Regelrådets uttalelse til NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning. Uttalelsen finnes her (lenke).

Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Anskaffelsesutvalget har levert en grundig utredning med en god struktur. Problem og mål er beskrevet, det er utredet alternativer og det er en god beskrivelse av handlingsrommet som EØS-retten og internasjonale avtaler gir. Regelrådet savner imidlertid en nærmere prinsipiell drøfting av hvilke og hvor mange samfunnshensyn som offentlige innkjøp skal forholde seg til. En slik drøfting burde inneholde en vurdering av merkostnadene for næringslivet av enkelte av tiltakene.

Det er enkelte svakheter i utredningen når det gjelder leverandørutvikling og i hvilken grad anskaffelsesregelverket åpner for at det offentlige aktivt kan utvikle leverandørenes konkurranseevne, slik at de er i bedre stand til å dekke oppdragsgiveres fremtidige behov. Videre er det en kjent utfordring at mange offentlige innkjøpere, og særlig kommuner, mangler nødvendig innkjøpskompetanse. Innkjøpskompetanse er en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring av anskaffelsesregelverket og burde vært adressert i utredningen.

Regelrådet forstår at leverandørutvikling og innkjøpskompetanse ikke har vært en del av utvalgets mandat. Regelrådet mener likevel at disse faktorene er grunnleggende og viktige forutsetninger for at målene som er skissert i mandatet og i utredningen kan nås. Regelrådet anmoder derfor Nærings- og fiskeridepartementet om å følge opp dette i forbindelse med den videre behandlingen av saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.