Red

Avsender: Lotteri- og stiftelsestilsynet

29.06.2018

Utenlandske spillselskap har etter gjeldende rett ikke lov å tilby eller markedsføre sine spill i Norge. Et av tiltakene for å unngå dette er å forhindre betalingsformidling til selskapene («betalingsformidlingsforbudet» fra 2010). Høringen gjelder forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Regelrådets vurdering er at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet mener at det ikke er godt nok beskrevet hvordan forskriften skal følges i praksis. Det er også svakheter i utredningen av alternative tiltak, og virkningene for næringslivet er ikke godt nok utredet i høringsnotatet. Regelrådet kan videre ikke se at hensynet til små virksomheter er særskilt vurdert. På denne bakgrunn er det ikke mulig for Regelrådet å vurdere om målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.