Fire nye uttalelser i april

30. april 2018

Regelrådet har behandlet fire viktige saker:

Forslag om endringer i forsikringsavtaleloven og regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv:

Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet har sendt ut hver sin høring med forslag til regelverk knyttet til samme EU-direktiv. Regelrådet har vurdert sakene samlet.

Regelrådet mener det er svakheter i utredningen av alternative tiltak og i virkningene av forslagene. Rådet kritiserer at departementene ikke er bedre koordinert og at de legger mye ansvar på høringsinstansene som må lese to overlappende høringsnotater.

Les saken her

Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner:

Finansdepartementet har utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS (International Financial Reporting Standards) for unoterte banker på høring.

Regelrådet vil gi ros for en ryddig og tilgjengelig fremstilling, men påpeker at utredningen har svakheter. Det gjelder særlig utredningen av positive og negative virkninger for næringslivet og beskrivelse av hvem som blir påvirket av forslaget.

Les saken her

Forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.:

Finansdepartementet har også sendt på høring forslag til regler som pålegger dem som digitalt formidler tjenester eller utleie av kapitalobjekter å gi opplysninger til skattemyndighetene om hva som er formidlet og betalingen for dette til utleier eller tjenesteyter.

Regelrådet har vurdert at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Les saken her

Forslag til endring i byggteknisk forskrift om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2:

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å endre dagens krav til energifleksible varmesystemer. Konkret forslås det å forskriftsfeste at bygninger over 1000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystem som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov.

Regelrådet har vurdert at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og at direktoratet burde gitt mer informasjon om hvorfor det konkrete forslaget etter deres vurdering best følger opp ønsket om mer fleksible energiløsninger i bygg.

Les saken her