Uttalelser i mars

Illustrasjon
Foto: Colourbox
6. april 2021

Forslag til endringer i akvakulturregelverket

Regelrådet har vurdert at forslaget har svakheter. Regelrådet mener anbefaling av tiltak er godt begrunnet. For eksempel gjøres det rede for i hvilke situasjoner rømming av fisk oppstår, og det blir foreslått tiltak som skal forhindre rømming basert på denne kunnskapen. Etter Regelrådets vurdering har imidlertid utredningen mangler i besvarelsen av de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen. Det er i liten grad utredet alternativer, berørt næringsliv er ikke beskrevet og Regelrådet kan ikke se at forutsetning for en vellykket gjennomføring er vurdert.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Høring av NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt

Regelrådet har vurdert at forslaget er tilstrekkelig utredet. Dette er en stor og overordnet utredning som omhandler hele domstolenes virksomhet. Regelrådet har i uttalelsen kun kommentere utredningen av forslagene som har direkte eller indirekte virkninger for næringslivet. Regelrådet mener at det er en svært grundig utredning. Kommisjonen har blant annet gjort rede for berørt næringsliv gjennom statistikk om domstolene. Utredningen gir et godt bilde av omfanget og typer næringslivs saker som bringes inn for domstolene.

​Avgift på viltlevende marine ressurser

Regelrådet har vurdert at utredningen har svakheter. Skatteetaten sender et gjennomarbeidet høringsnotat på høring. Beskrivelsen av næringen er grundig og alternativer er drøftet der det er rom for det. Høringsnotatet er ryddig og svarer stort sett tilfredsstillende på utredningsinstruksens 6 spørsmål. Virkningene for næringslivet er drøftet på et overordnet nivå. Her mener Regelrådet at Skatteetaten kunne vist enda tydeligere hvordan avgiften vil slå ut for de forskjellige fartøystypene. På denne måten kunne det også vært klarere om hensynet til små virksomheter burde vært bedre ivaretatt. 

Uttalelser i år