Uttalelser i februar

Illustrasjon av trfaikklys
Foto: Colourbox
5. mars 2021

Høring av ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Regelrådet har vurdert at forslaget er tilstrekkelig utredet. Det er positivt at departementet har en grundig vurdering av hver enkelt bestemmelse, hvor de også viser til direktivets bestemmelser og annen nasjonal regulering av tilgrensende områder. Det nasjonale handlingsrommet er langt på vei redegjort for. Rådet mener departementet kunne gjort noe mer for å avklare uklarheter i bestemmelsene i direktivet før høringsforslaget ble sendt ut.

Utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)

Regelrådet har vurdert at forslaget er tilstrekkelig utredet. Ved hjelp av rapporten fra DNV GL gir høringsnotatet et godt bilde av mulige konsekvenser for næringslivet. Både tallfestingen av antall skip som berøres av tiltaket og anslagene på hva forslaget kan bety for lokalt næringsliv på Svalbard er viktige i en slik sammenheng. Regelrådet skulle gjerne sett en vurdering av alternative tiltak. Forbud er den strengeste reguleringsformen og det kan gi store ringvirkninger for mange ulike typer bedrifter og bransjer. Utredningen hadde vært styrket om departementet hadde vurdert om det var alternativer til forbud som kunne oppfylle de samme målene

Høring om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Regelrådet har vurdert at utredningen har svakheter. Høringsnotatet gir en grundig og ryddig beskrivelse av forslaget. Særlig beskrivelsen av berørt næringsliv og utredningen av virkninger. Regelrådet mener imidlertid at departementet burde utredet alternative tiltak. Departementet burde henvist og gjenbrukt mer av rapporten om arbeidsforholdene i bilbransjen som blant inneholder en vurdering av alternative tiltak. Videre mener vi at det burde vært mulig å beregne kostnadene for næringslivet ved å oppfylle forslaget.    

Gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Regelrådet har vurdert at utredningen har svakheter. Bakgrunnen for at EU gjør endringer i forbrukervernreglene, og målsetningen med endringene, kommer godt frem i utredningen. Det er positivt at departementet har supplert med informasjon om problemenes omfang i Norge der dette er relevant. Departementet har gitt en grundig beskrivelse av direktivet og hvordan dette er tenkt gjennomført i norsk rett. Regelrådet mener det er positivt at departementet har belyst det nasjonale handlingsrommet, og at det er utredet alternative forslag der det er nasjonalt handlingsrom.

Krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning

Regelrådet har vurdert at utredningen har svakheter. Det er etter Regelrådets vurdering vanskelig å se av høringsnotatet hvor store endringene vil bli i praksis, og det er en svakhet at det ikke er anbefalt ett tiltak. Departementene kunne drøftet virkningene for næringslivet mer inngående, og blant annet vurdert hvordan muligheten for å rekruttere stabile og kompetente medarbeidere påvirkes. Med en noe mer detaljert utredning ville det trolig vært enklere for departementet å anbefale ett av tiltakene som legges frem.

Uttalelser i år