Uttalelser i april og mai

Foto: Colourbox
1. juni 2021

Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift som stiller krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall. Direktoratet anbefaler at næringslivet pålegges et generelt krav til utsortering. Regelrådet har vurdert den delen av forslaget som retter seg mot næringslivet. Direktoratet har presentert en problembeskrivelse og gjort rede for hva man vil oppnå med reguleringen. Det er vurdert tre alternative forskriftsmodeller, og det er utredet virkninger av disse. Regelrådet vil peke på at det kunne styrket utredningen ytterligere om den hadde beskrevet hvordan kravene i EUs rammedirektiv om avfall er regulert i andre land.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Arbeidsmiljøforskriftene er eksempler på regelverk som berører en stor del av norsk næringsliv på tvers av sektorer og bransjer, og som skal ivareta viktige samfunnshensyn som arbeidstakeres sikkerhet. Regelrådet mener det er viktig at dette regelverket er utformet slik at det oppnår sitt formål så effektivt som mulig, uten unødvendige kostnader for næringslivet. Regelrådet stiller spørsmål om man kan få til enda mer funksjonsbaserte og teknologinøytrale utforminger av denne type regelverk, samtidig som man ivaretar behovet for å kunne føre effektivt tilsyn og regulere prosesser i nødvendig grad.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Høring av NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Finansdepartementet har sendt Verdipapirlovutvalgets syvende utredning på høring. Utvalget gir en god beskrivelse av dagens situasjon og målet med forslaget. Alternative løsninger er utredet, og det er vist til reguleringen i andre land og på andre forvaltningsområder. Forholdet til EU-retten er også godt belyst. Utvalget kunne med fordel gitt en grundigere beskrivelse av foretak under tilsyn, utstedere og investorer som berøres av forslaget. Regelrådet finner det positivt at virkninger for berørt næringsliv er kvalitativt utredet og i noe grad forsøkt tallfestet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Automatisk veiesystem til bruk ved landing av fisk og endringer i instrumentspesifikke forskrifter

Kravet til automatisk veiesystem er utformet slik at de minste mottakene kan søke om dispensasjon fra kravet. Regelrådet mener at det ville vært en fordel med en grundigere beskrivelse av næringen og virkningene av de foreslåtte systemene med differensiering mellom de store og små. Regelrådet savner også en vurdering av påvirkningen på næringsstruktur og leveringsmuligheter for ulike fartøytyper. Det kan skape noen utilsiktede effekter at de store mottakene stort sett har automatiske veiesystem mens de små stort sett har manuelle veiesystem. Dette burde vært utredet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

En offentlig utredning skal minimum besvare de 6 spørsmålene i utredningsinstruksen. Spesielt spørsmål 4 om virkninger for berørte parter mener Regelrådet er mangelfullt besvart. Kostnadsvirkningene og nyttevirkningene for næringslivet er ikke utredet. Det kan oppstå konkurransevirkninger mellom autoriserte og ikke autoriserte personellgrupper, dette burde også vært vurdert.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Forslag til endringer i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Statens vegvesen har sendt på høring forslag til endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Regelrådet mener det er positivt at Statens vegvesen har tallfestet hvor mange kjøretøy som blir berørt av deler av forslaget.Et minimumskrav for utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen blir besvart. Regelrådet mener at utredningen ikke fullt ut oppfyller dette kravet. Blant annet mangler utredningen en fullstendig redegjørelse av problemene og omfanget av disse. 

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Forslag til endringer i diverse forskrifter for å redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg

Statens vegvesen har sendt på høring flere forslag til endring i diverse forskrifter for å redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg. Regelrådet mener de positive og negative virkningene for næringslivet ikke er tilstrekkelig belyst. Det er heller ikke helt tydelig hvor mange som blir berørt av forslagene. Regelrådet kan ikke se at det er drøftet hovedalternativer eller forutsetning for vellykket gjennomføring i høringsnotatet. Etter Regelrådet vurdering er det også usikkerhet om målene kan oppnås til en relativ sett lav kostnad for næringslivet.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Uttalelser hitill i år