Årets siste uttalelser fra Regelrådet

Illustrasjon
Foto: Colourbox
22. desember 2021

Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til etablering av en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser i sjø til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret. Regelrådet mener det er positivt at det er sendt på høring et forslag som kan gi mulighet til økt innovasjonstakt og verdiskaping for næringslivet. Det er positivt at departementet ønsker å legge til rette for økt satsning på utvikling av miljøteknologi innen akvakulturnæringen. Det er viktig at denne typen ordninger er godt utredet, for å sikre at det tiltaket som gir best måloppnåelse blir valgt.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til ny forskrift som slår sammen fire eksisterende forskrifter. Regelrådet mener at høringsnotatet generelt sett er tilstrekkelig utredet. Vi finner det positivt at regelverket for fiskerinæringen forenkles. Direktoratet har benyttet seg av et stort tallgrunnlag i utredningen og forslagene synes godt underbygd. Regelrådet foreslår at direktoratet kunne forsøkt å tallfeste nyttevirkningene for næringslivet for å styrke høringsnotatet ytterligere.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Høring av forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i konkurranseloven. Det er utredet alternative løsninger for flere av forslagene. Regelrådet mener at den kvalitative beskrivelsen av virkninger er noe overordnet, men finner det positivt at departementet har beregnet virkningene av å innføre forsinkelsesrente på overtredelsesgebyr. Beregningene gir et godt og realistisk bilde av økningen i betalingsforpliktelsen for næringslivet. Regelrådet mener videre at departementet bør foreta en kost-nytteanalyse av Konkurranseklagenemda før en endelig beslutning om avvikling eller videreføring fattes.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Endringer i sikkerhetsloven (eierskap mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet har, sammen med Forsvarsdepartementet, sendt på høring forslag til endringer i bestemmelsene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven. Departementet har gitt en god beskrivelse av bakgrunnen for, og målene med, forslaget. Det er positivt at det gjennomgående i utredningen er vist til reguleringen på dette området i andre land. Departementet har også vurdert ulike alternativer, og tiltakene som anbefales er godt begrunnet. Prinsipielle spørsmål er også utredet. Høringsnotatet er oversiktlig og godt skrevet.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Skatteetaten har sendt forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner på høring. Regelrådet mener at det i utgangspunktet er positivt at Skatteetaten foreslår modernisering av merverdiavgiftsområdet. Forslaget kan potensielt gi en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse, men det er samtidig et svært omfattende forslag der både selve utformingen av systemet, samt forvaltningen av og veiledningen om dette, er helt essensielt for god måloppnåelse. Regelrådet mener utredningen ikke er tilstrekkelig, spesielt sett i lys av omfanget og at forslaget gir nye kostnader for næringslivet. Forslaget berører mange virksomheter, og det medfører høye samlede kostnader for næringslivet. Det fremgår også fra høringsnotatet at det er de små virksomhetene som vil få den største relative kostnadsbyrden av de nye pliktene.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Forslag til forskrift for betongproduksjon

Miljødirektoratet har sendt et kort og oversiktlig forslag på høring. Regelrådet mener direktoratet kunne gått lengre i å anslå hvor mange som vil bli berørt av de nye reglene. Som direktoratet skriver kan de nye reglene medføre betydelig økte kostnader for enkeltbedrifter. Direktoratet legger til grunn at en klarere regulering og like krav til bransjen vil gjøre konkurransen innad i bransjen sunnere. Det burde imidlertid vært drøftet om forslaget kan gjøre det vanskeligere å konkurrere for de små virksomhetene. Slik Regelrådet ser det er det nå uklart hvordan unntaksordningen vil fungere og det er usikker hvor lang tid den enkelte bedrift vil ha på seg til å oppfylle de nye kravene.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

Direktoratet for byggkvalitet har sendt forslag til regler om parselloppdeling av campingplasser på høring. Regelrådet mener det er positivt at det blir klare regler på dette området for hele denne næringen. Det er også bra at direktoratet har vurdert om reglene bør ha tilbakevirkende kraft. Regelrådet mener imidlertid det er noen ubesvarte spørsmål knyttet til hva som fører til at de nye reglene vil gjelde. Regelrådet forstår det slik at en endring i en campingenhet vil kunne føre til nye avstandskrav til omliggende enheter. Dette vil igjen kunne føre til at hele parsellen som campingenheten er en del av, vil måtte bli omstrukturert, som igjen kan føre til at de nye reglene for parsellstruktur vil kunne gjøre seg gjeldende. Denne dominoeffekten kan potensielt bli kostbar for campingplassene, og dette er etter vårt syn ikke tilstrekkelig klargjort i høringsnotatet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften på høring. Forslaget gjennomfører EUs ekomdirektiv i norsk rett. Forslaget berører mange bedrifter direkte og indirekte. Departementet har gjort rede for det nye ekomdirektivet og gjeldende rett. Forslaget er grundig og omfattende utredet, men Regelrådet mener det er vanskelig å få en god oversikt over de faktiske endringene sammenlignet med gjeldende rett, hvor omfattende de faktiske endringene er og hva som er virkningene av disse.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Uttalelser hitill i år