Regelrådets siste uttalelser

Foto: Colourbox
6. oktober 2021

Forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten

Fiskeridirektoratet har sendt et høringsnotat hvor det foreslås å innføre nye regler for eierbegrensning i kystfiskeflåten. Forslagene forventes å ha liten effekt på kort sikt, men begrunnes med et ønske om å imøtekomme synspunkter i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av fiskeripolitikken. Regelrådet mener at utredningen har svakheter. Utredningen stiller opp og redegjør for de tre viktige målene i politikken på dette feltet. Forslagene ser imidlertid kun ut til å handle om det ene målet om eierkonsentrasjon. Regelrådet savner en nærmere vurdering av effektene av tiltakene og en klarere anbefaling av tiltak.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Gjennomføring av mobilitetspakken

Statens vegvesen foreslår, på vegne av Samferdselsdepartementet, endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven for å kunne gjennomføre EUs Mobilitetspakke i norsk rett. Det foreslås også enkelte andre endringer. Regelrådet vurderer at utredningen har svakheter. Regelrådet mener det er positivt at Statens vegvesen i høringsnotatet beskriver innholdet i og mulige virkninger fra EUs mobilitetspakke. Det er nyttig at det gis et slikt overblikk på det kommende regelverksarbeidet. Vi peker imidlertid på at berørt næringsliv i liten grad er beskrevet i høringsnotatet og at virkningene for berørt næringsliv hovedsakelig er overordnet og kvalitativt beskrevet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv i norsk rett. Regelrådet mener at utredningen av gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet gjennomgående er dekkende og grundig. Departementet har fått utført både en juridisk og en samfunnsøkonomisk utredning. Etter Regelrådets vurdering har departementet dermed i høringsdokumentet i hovedsak besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven om fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven som blant annet skal bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av fortettings- og transformasjonsprosjekter. Departementet har samtidig sendt på høring forslag til endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Regelrådet vil gi ros til departementet for et grundig bakgrunnsarbeid. De eksterne rapportene og innspillene gir nyttig informasjon om utfordringene med gjeldende regelverk og kommer med alternative forslag til endringer.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i forbrukerkjøpsloven på høring. Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre EU-direktiv 2019/771 i norsk rett.  Regelrådet har konkludert med at utredningen har svakheter. Regelrådet anerkjenner at det er gjort et omfattende og grundig juridisk arbeid med å vurdere hvordan forbrukerkjøpsdirektivet kan implementeres i norsk rett. Regelrådets rolle er å vurdere om virkningene for næringslivet er utredet godt nok og om reglene er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. Regelrådet har konkludert med at utredningen har svakheter. Regelrådet mener det er positivt at departementet har utredet flere alternativer og at det er vist til regulering av friskoler og private universiteter og høyskoler. Det er også positivt at berørt næringsliv er beskrevet og tallfestet. Regelrådet mener det er mangler i utredningen av virkningene av forslagene for næringslivet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Eiendomsmeglingsutvalgets utredning NOU 2021:7

Regelrådet mener at evalueringen av den eksisterende loven er grundig og forslagene i NOU ’en er tilstrekkelig utredet. Boligmarkedet og hensynet til forbrukervern er godt belyst. Utvalget har sett på reguleringen i andre land, vurdert alternative tiltak, vurdert og hensyntatt små virksomheter, foreslått forenklinger og fokusert på ny teknologi. Samlet sett mener Regelrådet at utredningen er tilstrekkelig.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice). Regelrådet mener det er positivt at det legges til rette for enklere og raskere tilgang til helsedata for økt innovasjon og næringsutvikling. Regelrådet anbefaler at departementet i det videre arbeidet ser nærmere på om finansieringsmodellen bidrar til høyest mulig måloppnåelse.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Regelrådet vurderer at utviklingen de siste årene tyder på at vi kan stå på terskelen til en gjennomgripende endring i hvor og hvordan mange jobber. Vi mener derfor det bør vurderes en langt bredere anlagt regelverksprosess enn den departementet skisserer for å oppnå god regulatorisk sammenheng og konsistens, og utnytte mulighetene som «den nye normalen» gir. En eventuell «hjemmekontor-revolusjon» vil berøre næringslivet på tvers av bransjer og ha innvirkning på en rekke samfunnsområder. Regelrådet mener derfor departementet bør utrede problemstillingene rundt regulering av hjemmekontor grundigere.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Høring om forslag til nye regler om stiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet, rapportering av regnskapsopplysninger, endringer i reglene for små stiftelser mv. Det er positivt at utredningen tar utgangspunkt i kravene utredningsinstruksen, og at flere av spørsmålene er besvart. Regelrådet finner imidlertid at det er svakheter i utredningen når det gjelder virkninger for næringslivet. Det gjelder særlig i virkningene av et forbud mot å drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Forslag om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22)

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag. Direktoratet har i hovedsak besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen tilstrekkelig. Regelrådet mener det er positivt at Fiskeridirektoratet har hatt tidlig innovering med berørt næringsliv og at det er satt opp klare mål. Videre er det positivt at virkningene for næringslivet kommer godt frem, og at enkelte av kostnadene er forsøkt tallfestet. Regelrådet mener direktoratet kunne vært noe tydeligere på hvilke virksomheter som blir berørt ved at virkeområdet utvides til å gjelde akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag.

Illustrasjonsbilde av trafikklys

Forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter

Miljødirektoratet foreslår endringer av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall. Direktoratet har gitt en god beskrivelse av problemet og målet med forslaget. Forslaget er en del av en større tiltakspakke, og dette begrenser mulighetsrommet for utredning av alternativer. Regelrådet mener allikevel at direktoratet kunne vurdert andre tiltak enn krav til samtykke fra forhandler eller kommune for å sikre at avfall kun hentes ut av seriøse ombruksaktører. Regelrådet mener også det hadde vært naturlig å se på mottaksplikten for forhandlere og avhjelpende tiltak. Berørt næringsliv er ikke beskrevet. Virkningene av forslaget er godt kvalitativt beskrevet, men ikke forsøkt tallfestet.

Illustrasjon av trafikklys med gult lys

Uttalelser hitill i år